Empowerment koučink

Photo by DiddyOh

strength photoCo je to empowerment?

S pojmem empowerment se nejčastěji setkávají pracovníci v ekologických a neziskových organizacích. Vznikl v 90. letech v USA a jeho doslovný překlad do českého jazyka nenajdeme. Charakterizovat ho můžeme jako přístup k lidem vedoucí od pasivního přijímání pomoci k aktivnímu pomáhání sám sobě prostřednictvím druhých. Přesněji řečeno „nedáváme hladovému ryby, ale učíme ho, aby si uměl ryby nachytat sám.“

 

Robert Sillery (1993, in Adamčíková, Eisner, Kaucký, s.5) charakterizuje pojem empowerment takto: Podle mě empowerment není něco, co můžeme dát nebo vzít zpátky; je to právo pro každého. Věřím, že opravdový empowerment se týká hlavně vnitřního rozpoznávání úcty a ceny v jiných lidech. Opravdové „posílení“ musí být založené na partnerství ve vzájemně sdílené úctě a ocenění. Podle mě je empowerment o rovnosti, férovosti, která vychází z vnitřního poznání, že všichni mají rovné (equal) práva. To musí zahrnovat nás, protože když někdo necení sám sebe, je pro něj těžké přispívat a podílet se na oceňování ostatních. Opravdový empowerment není něco, co by mohlo být nařízeno vedením organizace. Vedení organizace poskytující službu musí pracovat na tom, aby vytvořilo správné prostředí, a poskytovat podporu, aby se tak stalo.

Empowerment a koučink

Jde tedy o přístup, kterým hledáme potenciál každého klienta nebo zaměstnance, vnitřně ho posilujeme, díváme se na něj jako na zodpovědného, důvěřujeme v jeho schopnosti, zapojujeme ho do rozhodování, dáváme mu možnost volby, máme k němu úctu a oceňujeme jej. A právě tento přístup je průsečíkem a tím, co spojuje empowerment a koučink. Především v organizacích, kde chtějí uplatňovat empowerment koučink jako styl vedení lidí, je třeba transformovat myšlení lidí:

OD STARÉHO MYŠLENÍ

 • Toto od tebe potřebuji.
 • Dělá se to takto.
 • Chci, aby to vypadalo takto.
 • Toto je to, co je třeba dělat dál.
 • Dám ti posledních 5%.
 • Mám to.
 • Tady a zde uvidím, že to bude.
 • Beton.
 • Myšlenky jdou shora.
 • Úkoly.
 • Žádný prostor pro další vůdce.
 • Řízení podle priorit.
 • To je můj názor.
K  NOVÉMU MYŠLENÍ 

 •  Co ode mě potřebuješ?
 • To je tvoje role.
 •  Jak to uděláme?
 • Ten další krok zapadá do velkého celku.
 •  Přispěji ti posledních 5%.
 • Máš to.
 • V čem vidíš, že to bude?
 • Kapalina.
 • Myšlenky jdou ze spodu.
 • Výsledky.
 • Prostor pro další vůdce.
 • Řízení podle hodnot.
 • Jaký je tvůj názor?

(Pattinson, 1993)

Empowerment koučink, narozdíl od ostatních koučinkových směrů, klade větší fokus na:

 • Vnímání hodnot (vlastních i hodnot komunit a větších celků),
 • Vlastní sebepřesažení do celku (komunitu, jednotu, svět).

Scott a Jaffe (1991, in Adamčíková, Eisner, Kaucký, s.5) uvádějí, že z procesu empowermentu jsou tři výstupy:

Pro zaměstnance – převzít na sebe zodpovědnost nejenom za vlastní práci, ale i za to, aby celá organizace pracovala lépe.

Pro týmy – pracovat společně na postupném zlepšování.

Pro organizace – vytvořit struktury, které pomůžou lidem dosáhnout výsledků, které chtějí, s využitím autority a zodpovědnosti za to, aby se věci udělaly.“

Proto od empowerment kouče můžete při koučování mimo jiné očekávat i otázky typu:

 • Z jakého důvodu chceš zrovna toto?
 • Co tě vede k tomu, že chceš pracovat na tomto cíli?
 • Jakou hodnotu má splnění tohoto výsledku pro tebe?
 • Jaký bude mít, tato změna, vliv na tvé okolí/tým/komunitu/organizaci?
 • Komu můžeš dát šanci se spolupodílet na tomto výsledku?
 • Kým jsi? Kým jsi v týmu? Kým jsi ve své komunitě?

Kde a jak začít s empowermentem?

Nemusíte se stát hned koučem a využívat techniky a nástroje, jako vyškolení koučové. Můžete začít menším krokem, osvojit si empowerment koučovací přístup. A to platí i pro týmy a organizace. Ať jste jednotlivec, malá nebo velká organizace můžete začít s dodržením těchto základních pravidel:

Pravidlo 1.věřím
(opravdu věřím!), že lidé a zaměstnanci jsou to nejcennější co naše společnost má. Aby se cítili zaměstnanci posilováni, vtahováni do děje firmy, je třeba víry v ně nejen ze strany managementu, ale všech, tedy především majitelů a vlastníků firmy. Pokud věříte v tuto myšlenku vy, ale nevěří v ní váš nadřízený a majitel firmy, začněte s prodejem této myšlenky právě u něj.

Pravidlo 2.zapojuji
zaměstnance všude, kde je to jen možné. Vytvářím prostor pro zdravé mezilidské vztahy a aktivně se na nich spolupodílím.

Pravidlo 3.dám lidem možnost, aby se rozhodli.
Vedu a inspiruji lidi k tomu, aby byli vlastníky procesu a mohli si tvořit cesty pro splnění cílů.

Pravidlo 4.motivuji lidi, aby převzali odpovědnost.
Jasně definuji, kdo je za co zodpovědný a jakou má v organizaci roli. Poskytuji prostor pro rozvoj a vzájemnou inspiraci, a to všem.

Pravidlo 5.sám převezmu odpovědnost.
Aktivity a činnosti dělám vědomě. Přijímám odpovědnost za své činy nejen vůči sám sobě, ale i v míře vlivu na své okolí.

Pravidlo 6.otevřeně komunikuji
nezatajuji informace. Komunikuji transparentně se všemi lidmi, nikoho informačně nediskriminuji.

Jako cennějším důkazem o existenci empowermentu u kouče, jednotlivce, týmu nebo i organizace nespatřuji to, že nějaká pravidla visí na zdi kanceláře nebo internetových stránkách organizace. Ale to, že lidé těmito pravidly žijí své reálné životy a přináší jim to kladnou hodnotu.

Máte-li chuť se dozvědět více a zmapovat si svojí vlastní míru empowermentu, můžete tak udělat vyplněním dotazníku: VSTUP DO DOTAZNÍKU.

Po jeho vyplnění a odeslání obdržíte individuální výstupní zprávu, která slouží i jako rozvojové doporučení pro posílení vašeho empowermentu. Výstupní zpráva z dotazníků je pro prvních 10 čtenářů tohoto článku zdarma. Při vyplnění je třeba uvést heslo KOUCINKPORTAL2015.

 

Přeji vám do roku 2015 ať rozvíjíte svůj potenciál tím směrem a tempem, který je právě pro vás ten nejvhodnější.

 

Autorka článku:

Soňa Staňková Soňa Staňková
kouč, konzultant, trenér

www.sonastankova.com

 

 

Seznam literatury:

ADAMČÍKOVÁ Jana, EISNER Petr, KAUCKÝ Daniel.: Empowerment – možnosti zapojování a posilování lidí, uživatelů služeb agentur PZ a jiných organizací. [online]. [cit. 2015 – 01-07]. Dostupné z WWW: http://www.rytmus.org/equal/kolo1/dokumenty/empowerment/empowerment.pdf

Gershon David, GAIL Straub. Empowerment: The Art of Creating Your Life as You Want It. Sterling Ethos, 2011. ISBN 978-1-4027-6455-4.

SILLERY Robert – ed.: Empowering People in Services for People with Intellectual Disabilities;

International Conference in Limerick, 1993 in ADAMČÍKOVÁ Jana, EISNER Petr, KAUCKÝ Daniel.: Empowerment – možnosti zapojování a posilování lidí, uživatelů služeb agentur PZ a jiných organizací. [online]. [cit. 2015 – 01-07]. Dostupné z WWW: http://www.rytmus.org/equal/kolo1/dokumenty/empowerment/empowerment.pdf

The following two tabs change content below.

Aktuální články od: Soňa Staňková (více)

Mohlo by se vám líbit...