Model Septetu v mentorování a koučování vysokoškoláků

Úvod

Cílem článku je ukázat, jak lze s využitím modelu Septet v pojetí Douga Silsbeeho (2012) integrovat metodu sedmi hlasů do procesu mentorování a koučování vysokoškoláků. Selsbee v rámci Septetu aplikuje sedm hlasů jako sedm rolí, které lze v mentorování a koučování využívat k vstupům do rozhovorů rozvíjejích učení klientů. Mezi sedm hlasů zařadil role Mistra, Tazatele, Partnera, Učitele, Dohlížitele, Průvodce a Reflektujícího odborníka. Metoda sedmi hlasů vysvětluje dynamiku vztahů mezi sedmi rolemi a ukazuje, jak role integrovat do strategie, kterou můžeme aplikovat na mentorovací a koučovací rozhovory. Selsbee integrováním sedmi rolí do transformativního přístupu v mentorování a koučování přináší udržitelné výsledky odborníkům korporací, neziskových organizací, vzdělávání a státní správy. Stává se tak propagátorem optimalizace mentorování a koučování, protože klade důraz na znalost sebe sama a osobní všímavost mentora a kouče.

Septet jako nástroj k integraci sedmi hlasů do pracovní role

Mentorujeme a koučujeme, když navážeme s klientem vztah, ve kterém jsme jako mentoři a koučové oddáni službě dlouhodobého rozvoje klientova potenciálu. Sebeurčením se klient vrací sám k sobě, cítí tělesně zakotvené významy a vztahuje své myšlení k  bezprostřednímu prožívání. Mentor a kouč potřebují být klientem vnímáni jako kompetentní a vyhnout se neefektivním postupům. Z uvedených důvodů oceňujeme pocit osobního propojení s klientem a eliminujeme ve vztahu s ním napětí. Hledáme s klientem pocit energie a tvořivosti tak, že se dostáváme do ponoru s realitou a uvolněné koncentrace.

Po seznámení s praktickým modelem Septetu přemýšlím v pracovní roli odborného asistenta Katedry ekonomie a veřejné správy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné: Jaké hlasy jsem měla tendenci v rámci své pracovní role při mentorování a koučování vysokoškoláků nadužívat? Zjišťuji, že z praktického modelu Septet jsem měla tendenci nadužívat hlasy Učitele, Dohlížitele a Průvodce.

V roli Učitele

poskytuji vysokoškolákům nové znalosti a informace, včetně pojmových rozlišení.

V roli Dohlížitele

vysokoškoláky kontroluji a poskytuji jim zpětnou vazbu k zadaným úkolům.

V roli Průvodce

vedu vysokoškoláky krajinou akreditovaných předmětů v rámci jejich studijních oborů. Nicméně, uvedené tři hlasy v rámci své pracovní role uplatňuji direktivně pomocí hodnotícího přístupu. Důvodem je nadřízené postavení ve vztahu k vysokoškolákům, kteří mě vnímají jako autoritu. V současnosti však mentoruji a koučuji vysokoškoláky generace Z, u kterých se hodnotící přístup míjí účinkem. Generace Z (internetová generace) je název pro skupinu vysokoškoláků narozených od poloviny 90. let 20. století do současnosti. Generace Z vyrostla na síti World Wide Web, je známá životem online a rychlým tempem. Okamžitě sdílí myšlenky a poznatky na různá témata pomocí masmédií. Všímavé vysokoškoláky generace Z, kteří jsou snaživí a cílevědomí, lze motivovat k přemýšlení a učení. Z důvodu jejich motivace mě napadá: Na jaké hlasy z modelu Septet, které jsem dříve používala málo, bych nyní měla klást vyšší důraz?

Uvědomuji si, že z praktického modelu Septet lze klást vyšší důraz na hlasy Partnera, Tazatele a Reflektujícího odborníka.

V roli Partnera

mohu navazovat kontakty s vysokoškoláky se zřetelem k posilování jejich osobní odpovědnosti. Rovnocenný vztah výborně funguje s kombinovanými vysokoškoláky, kteří díky praktickým zkušenostem ve studiu při zaměstnání vynikají vysokou úrovní osobní a kariérové zralosti.

V roli Tazatele

lze pokládat otázky, protože si vzájemně nasloucháme. Vzájemné naslouchání předpokládá se posunout od kosmetického naslouchání (na půl ucha s pozorností zaměřené na procesy v okolí) přes konverzační naslouchání (zaměření, co řekneme dalšího) k  aktivnímu naslouchání (pochopit perspektivu vysokoškoláka se zaměřením na jeho informace a fakta).

V roli Reflektujícího odborníka

mi umožňuje stav plynutí (flow) se cítit uvolněně a dobře se na vysokoškoláky napojit a vyladit. Vyladění předpokládá být s vysokoškoláky v souladu teď a nyní, kdy se optimálně linou nové myšlenky a pod tlakem vnějšího prostředí nikam nespěcháme.Uvedené tři hlasy lze v pracovní roli odborného asistenta s vysokoškoláky uplatňovat nedirektivně pomocí nehodnotícího přístupu.

Zbývá sedmý hlas Septetu, který vystihuje žák, když se ptá Mistra: Jak to děláš, že tě nikdy nic nerozhodí? Mistr svému žákovi odpovídá: … Ale to víš, že rozhodí, jen se umím v mžiku srovnat. Mistr je pro žáka silný vzor, který své mistrovství nabyl dlouholetou prací na sobě sama.

Z uvedeného důvodu je pro mě hlas Mistra silný motivátor k výraznějšímu uplatňování hlasů Partnera, Tazatele a Reflektujícího odborníka s cílem zachytit změnové procesy a zůstat s vysokoškoláky v momentu teď a nyní.

Jak tedy v pracovní roli odborného asistenta integrovat do procesu mentorování a koučování vysokoškoláků sedm hlasů Septetu?

Mentorování lze chápat jako vztah s klientem, ve kterém mentor působí v roli patrona s využitím vlastní best practice přenášením znalostí, pracovních dovedností a návyků, zkušeností a způsobů myšlení. V tradičním smyslu mentorování umožňuje méně zkušenému následovat staršího a moudřejšího, převzít jeho zkušenosti a přiblížit se k metám, které by pro nováčka byly jinak dostupné v dlouhém časovém horizontu. Podle Crkalové a Reithofa, autorů Průvodce světem koučování a osobnostní typologie (2012:24), se mentorování od koučování liší v tom, že kouč na rozdíl od mentora nemusí mít přímé zkušenosti s pracovní oblastí koučovaného. Mentorování je proto vhodné k zaškolování nováčků do nových pracovních pozic a rolí.

Koučování se opírá o vlastní zdroje a schopnosti klientů s cílem pomoci jim vidět a prozkoumat alternativní možnosti k zdokonalení kompetencí, zkvalitnění rozhodování a zlepšení kvality osobního a pracovního života. Etická platforma profesních organizací koučů (2011) popisuje koučování v rovině facilitování klientova učení s využitím profesionálních metod a technik, které pomáhají klientovi zlepšovat, co ho doposud brzdilo a posilovat, co je pro něho efektivní, aby dosáhl svých cílů. Z tohoto hlediska lze koučování chápat jako partnerský vztah kouče s klientem v průběhu evokujícího kreativního procesu, jenž inspiruje klienta k zvýšení osobního a profesního potenciálu. Kouč je zde vnímán jako expert pro vytváření vztahů s klienty pomocí rozhovorů se záměrem sloužit koučovaným k zvýšení jejich výkonů, k podpoře osobního rozvoje nebo obojího s tím, že si klienti samostatně volí vlastní cíle a způsoby jejich dosahování.

Kdy a jak v pracovní roli odborného asistenta pracovat s vysokoškoláky jako mentor a kdy a jak pracovat jako kouč?

Strategii mentorování a koučování lze vhodně kombinovat v situaci, kdy si vysokoškolák přijde dojednat individuální zakázku k vedení závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce. V procesu vedení závěverečné práce lze doporučit mentorovat vysokoškoláka s využitím hlasů Učitele, Dohlížitele a Průvodce a koučovat s využitím hlasů Partnera, Tazatele a Reflektujícího odborníka. Hlas Mistra lze doporučit aplikovat jako komplexní hlas (komplexní roli) s využitím kombinace ostatních hlasů.

Závěr

Metoda sedmi hlasů z praktického modelu Septet mi v procesu vedení závěrečných prací vysokoškoláků pomáhá udržovat v pracovní roli odborného asistenta osobní a profesní integritu. Při dojednávání kontraktu k vedení závěrečné práce se vysokoškoláků ptám:

Zdá se mi, že po mě chcete něco, co vám mohu nabídnout jako mentor. Co ale pro vás mohu udělat jako kouč? Jak může být naše setkání pro Vás užitečné? Silsbeeho model Septetu působí jako velká výzva, jak být v pracovní roli odborného asistenta pro vysokoškoláky užitečnější. Strategie mentorování a koučování musí být v procesu vedení závěrečných prací dobře vyjasněná, aby vysokoškoláci pochopili rozdíly obou přístupů. Jen tak budou vědět, co mohou od odborného asistenta jako mentora a kouče očekávat a odborný asistent bude schopen do mentorování a koučování sedm hlasů Septetu účinně integrovat.

Save

The following two tabs change content below.
Dagmar Svobodová

Aktuální články od: Dagmar Svobodová (více)

Mohlo by se vám líbit...