NORBERT RIETHOF o změnách v etickém kodexu EMCC

Norbert Riethof se věnuje koučování od jeho počátků v ČR a patří ke zdejším průkopníkům oboru. Nyní působí jako prezident Evropské rady pro mentorování
a koučování (EMCC) v České republice a v praxi jako exekutivní kouč, lektor
a konzultant. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Coaching Systems poskytující firemní vzdělávání, výcviky a supervize koučů a mentorů. Je spolu-autorem dvou knih o koučování „Jak zefektivnit práci v týmu“ a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“.

Norberte, nedávno došlo ke změně etického kodexu EMCC. O jak zásadní změnu se jedná? Co z toho vyplývá pro kouče asociované v EMCC?

Nový etický kodex (Global Code of Ethics – GCoE), který EMCC přijalo, vznikl na základě rozsáhlého průzkumu nejrůznějších etických kodexů koučovacích, mentorovacích a terapeutických odborných sdružení. V současné době je nejvíce propracovaným etickým kodexem. Oproti předešlé verzi došlo v mnoha ohledech ke zjednodušení a zpřesnění jednotlivých bodů.

Ty jsou nyní rozčleněny do 3 základních oblastí: Práce s klienty, Profesionální jednáni a Kvalita služeb.

Mezi hlavní změny patří přístup EMCC k supervizi a k povinnosti kouče seznámit klienty se svým závazkem etický kodex dodržovat. Nový kodex explicitně zavazuje kouče a mentory před zahájením práce vyjádřit před klientem svou vůli řídit se tímto kodexem a seznámit jej s postupem při podávání stížnosti.

Dále je zde více zdůrazněn závazek k diverzitě – což je jedna z hlavních hodnot EMCC. EMCC podporuje různorodost a pracuje s nejrůznějšími filosofickými přístupy i v oblasti výzkumu. Tvorbu, zkoumání a užívání nových přístupů EMCC chápe jako základní pilíř rozvoje oboru. Proto usiluje o zajištění bezpečného prostředí pro takovou práci. Zvláště v našem prostředí mi připadá důležitý apel na projevování respektu vůči odlišnosti ostatních koučů, mentorů i osob, jakož i k rozdílným přístupům v oblasti koučinku a mentoringu.

EMCC vnímá jako součást profesionálního přístupu také vedení přehledu své práce. Tento přehled může navíc sloužit i při případné akreditaci nebo obnovení akreditace. Řada z již akreditovaných členů EMCC jistě vzpomíná na krušné chvíle při zpětném dohledávání hodin a záznamů o průběhu koučování. Tyto záznamy a poznámky slouží jako velmi cenný vstup pro supervizi.

Tyto závazky se dotýkají kohokoliv, kdo se k tomuto etickému kodexu přihlásí, nejen členů EMCC.

 V této souvislosti si dovolím zmínit doporučení pro koučovací praxi od Romana Chudoby, radního EMCC Czech Republic pro etiku a předpisy:


1. Zvažte, jakou formou vedete záznamy o své koučovací praxi. Dobrým způsobem ověření může být porovnání s požadavky na doložení počtu hodin praxe pro potřeby akreditace EMCC EIA. Zároveň si můžete položit otázku, zdali vaše záznamy umožňují reflektovat vaši práci a zdali jsou dobrou podporou pro supervizi.

2. Zvolte a možná i trochu experimentujte s vhodnou formou představení svého závazku klientovi řídit se GCoE včetně postupu pro podání stížnosti: od stručného sdělení až po poskytnutí výtisků obou dokumentů. Tímto aktivním krokem dáváte klientovi najevo svou profesionalitu a podle mých zkušeností je to znak i určité odlišnosti.

3. V jaké formě a rozsahu realizujete supervizi? Máte zde celou škálu možností: od sebe-supervize přes kolegiální, skupinové intervize až po individuální s akreditovaným specialistou. Nezapomeňte, že klient musí být seznámen se skutečností, že vaše práce je supervidována a jeho situace může být anonymně probírána v rámci této supervize.


Mohou nějak změny etického kodexu EMCC ovlivnit i kouče sdružené v ostatních asociacích?

Ostatní koučové se k němu mohou přihlásit, neboť se jedná o dokument, pod který se může podepsat a k jeho dodržování se zavázat každý. Nejde tedy o exkluzivní dokument patřící jedné organizaci.

Jednou ze změn je povinná supervize na každých 30 odkoučovaných hodin. Můžete k tomu říct více? Jak tuto změnu koučové přijali? Nepovede to ke komercionalizaci supervizního systému?

Tak především bych chtěl říci, že slovo „povinná“ je nadnesené. Konkrétně se jedná o nové ustanovení v tomto znění: „Členové se zavazují k supervizi s vhodně kvalifikovaným supervizorem nebo supervizní skupinou kolegů.“ V praxi to znamená, že máte širokou škálu možností, jak supervizi pojmout. Od setkávání se s kolegy a diskutování případů až po individuální supervizi. Supervizní systém tu chybí, komercionalizace by mu naopak neuškodila.

Supervizní spolupráce je klíčovým principem EMCC pro zajištění profesionálního přístupu a kvality koučů. Tento poznatek je dnes již nezpochybnitelně doložen díky výzkumu.

Takto eticky zakotvená pravidelná supervize je významná odlišnost EMCC a velká výhoda pro klienta.

Jakou roli hraje v současné době etický kodex v oblasti koučování? Mění se nějak přístup koučů k etickému kodexu?

EMCC usiluje o profesionální přístup a jednání na poli koučinku. Jedním ze základních pilířů profesionality je právě etický kodex a postup pro podávání stížností. Je v zájmu klienta a doložení profesionálního přístupu, aby byl klient seznámen se závazkem kouče kodex dodržovat a s postupem pro případné podání stížnosti. Koučové si již dnes uvědomují, že nabízí výhodu pro klienta, když jsou sdruženi v profesní organizaci a zavazují se kodex ctít.

Bohužel je jich však zatím málo a my děláme vše pro to, aby koučů organizovaných v některé z profesních asociací přibývalo.

Čím se od sebe liší etické kodexy jednotlivých koučovacích asociací?  Inspirují se od sebe navzájem, vedou společné diskuze nebo je to čistě individuální záležitost každé asociace?  

Etické kodexy jsou napsány obdobně a my je spolu s ICF a ČAKO pravidelně diskutujeme na platformě nazvané EPPOK (Etická platforma profesních organizací koučů). 3 x do roka pořádáme workshopy, které se zabývají etikou a na které jsou všichni srdečně zváni.

Je něco, co Vy osobně v etickém kodexu EMCC postrádáte nebo naopak považujete za nadbytečné?

Myslím, že dokument je napsán velmi moudře a obsahuje vše podstatné. Navíc je koncipován tak, že není „majetkem“ jedné asociace, ale byl připraven ve spolupráci s Association for Coaching jako dokument, pod který se může podepsat kdokoliv. U zrodu tohoto projektu stálo i ICF, ale ti se nakonec rozhodli pro vlastní verzi.

Jak se koučové asociované v EMCC o změnách dozvědí?

Koučům asociovaným v EMCC jsme již nový etický kodex rozeslali, okomentovali změny a co to znamená pro jejich praxi. Budeme také rádi, když budou chodit na naše Klubové večery nebo na setkání EPPOKu a tam budou diskutovat o tom, co to znamená pro praxi.

Respektují podle Vás čeští koučové etický kodex? Myslíte, že je v tomto směru nějaký rozdíl mezi českými a zahraničními kouči?  

Podle nedávného průzkumu působí v České republice až 5000 koučů. Koučů asociovaných v EMCC, ICF nebo ČAKO nejsou ani dvě stovky. Myslím, že tato čísla mluví za vše. Lidé tady profesní etiku stále neberou příliš vážně. V zahraničí je povědomí o trochu lepší, zejména v Anglii a Francii.

Do jaké míry se podle Vaší zkušenosti zajímají o etický kodex sami klienti? Stalo se Vám, že někdo z klientů vznesl stížnost kvůli nedodržování etického kodexu?

Klienti jsou potěšeni, když vidí, že o etickém kodexu mluvím. Ukazuje to mou profesionalitu a navozuje pocit bezpečí a důvěry. Sami o něm ale zpravidla nezačnou a se stížnostmi jsem se u nás ještě nesetkal. V zahraničí jsou však ale už zkušenosti například se soudními procesy, ve kterých někdo kouče žaloval.

Myslím, že s rozšiřováním koučování do dalších disciplín – zdravotnictví, školství, managementu – bude toto čím dál důležitější, protože koučování významně zasahuje do lidských životů.

Má EMCC kromě nového etického kodexu ještě nějaké další novinky?

V roce 2016 jsme rozjeli několik nových projektů – například Klubové večery v Ostravě a Brně. Dále nový formát Klubových večerů – tzv. Horké křeslo pro kouče a cyklus „Jak koučovat, když…“ zaměřený na různá témata, která se při koučování často objevují. V neposlední řadě jsme spustili nové internetové stránky a doufáme, že naši členové a další příznivci koučování budou s nimi spokojeni a probudíme je k větší aktivitě a vzájemnému sdílení. Pro kultivaci oboru a uplatnění koučovacího přístupu v různých oborech lidské činnosti je to velmi potřeba.

Děkuji za zajímavý rozhovor.

Autorka rozhovoru: Jaroslava Škopková

Save

Save

Save

Save

Save

Mohlo by se vám líbit...