Rituály jako průvodci životem

ritualy2612 V žádné roční době se neslaví tolik jako právě v zimě. Důvody jsou zřejmé: Světlo a teplo, slunce a letní radost ze života nyní chybí, možná i proto se je snažíme vynahradit právě slavnostmi.

Vánoce, oslava konce roku a začátky nového – bývají velmi rozšířené rituály. Pakliže se nestanou strnulými, povrchními „povinnými obřady“, mohou představovat vítané podněty k tomu, aby se sešli lidé, kteří jsou si blízcí.

Změna roku jako přechodový rituál

 „Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná.“
Štěpán Šafránek

Přechod od jednoho roku k roku následujícímu se dříve pokládal za nebezpečný, v hodině duchů neměl být nikdo sám a nikdo také neměl spát. Už naši předkové se snažili povykem vypudit zlé duchy, aby mohli přijít duchové hodní, přinášející štěstí a zdraví. I dnes patří ohňostroj jednoduše k Silvestru. A magický den má zvláštní vyzařování i pro nás – jen si vzpomeňte na všechna dobrá předsevzetí…

Ať se nám to líbí nebo ne, všichni víme, že než přijde něco nového, zpravidla musí i něco starého „zemřít“, skončit. Často se právě konců nejvíce bojíme a necháváme některé věci neukončené. Vnímání pocitů člověka v přechodovém období je často připodobňováno k obrazu letícího orla v soutěsce hor. Nic nevidí. Vše je příliš úzké. Dozadu už nemůže. Dopředu letí jen silou své vůle za zábleskem světla tak dlouho, dokud nedolétne do konce. Pak na konci se mu v určitém krátkém momentě objeví široký prostor a výhled na novou krajinu.

Více než kdy jindy tyto přechodové momenty přímo lákají k vytváření nových návyků, překonání již nesloužících a zažitých zvyklostí. Často rekapitulujeme.  Možná ani na vědomé úrovni netušíme, že máme snahu vytvářet nové rituály ať už všednodenní, tak v oblasti volného času, či péče o tělo a vztahy. Tak jako dobrý start do nového dne mnohdy ovlivní celý jeho průběh i my máme často snahu v tomto období odkládat staré návyky za užitečnější. Úlohou rituálů je bezpochyby usnadňovat cestu životem.

 Rituály a děti

„Tím, že se rituály stále opakují, stabilizují a harmonizují rodinné prostředí a atmosféru, která v ní vládne. Budují vzájemnou blízkost, posilují rodinné soužití, vnášejí do věcí řád a smysl a značně usnadňují proces změny,“
V. Ritomská.

Pro děti je ritualizovaná péče zcela zásadní. Pozitivní rituály přitom děti v žádném případě neomezují – naopak přispívají k jejich zdravému vývoji. Podporují samostatnost, rozvíjejí myšlení, pomáhají překonávat krize a orientovat se na určité hodnoty.  V neposlední řadě zprostředkovávají důležitý pocit a naplňují základní lidské potřeby –  bezpečí, důvěry a jistoty. Rituály pomáhají dítěti uvědomit si vlastní identitu. A nemusí se jednat o bůhvíjak složité rituály. Už malá miminka si užívají třeba stále opakující se melodie zvonkohry nebo písniček. Ranní kakao nebo večerní pohádka s pomazlením, či hlazením navodí klidné usínání. Většina z nás si také jistě z dětství vzpomene na důležitost přesného opakování stále stejných pohádek a neklidu, když se někde příběh odchýlil od původní, známé verze.

Inspirace v neziskové oblasti

Ráda bych pro dnešní inspiraci využila činnost milované „mateřské organizace“ ŠAFRÁN dětem, o.p.s., která se ritualizovanou péčí přímo zabývá. Cílovou skupinou pomoci jsou deprivované traumatizované děti, žijící především v ústavních dětských zařízeních a náhradních domovech. Chvíle odebrání dítěte od rodiny bývá vysoce traumatizující událost. V tuto chvílí tato organizace nabízí službu doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí a programy, které pomáhají dítěti adaptovat se na nedobrovolnou změnu.

Jak lze těmto dětem pomoci?
Při přechodu dítěte do ústavního zařízení nebo do péče k pěstounům na přechodnou dobu, lze podpořit úspěšnou adaptaci dítěte zavedením rituálu vztahové osoby s dítětem. Jedná se o pravidelný program zahrnující poskytování dostatku podnětů, bezpodmínečné přijetí, simulující bezpečí, podporu identity dítěte a komunikaci. Práce může probíhat skrze podporu smyslového vnímání dítěte (písničky, básničky, vůně, zvuky, říkanky, světelné podněty, masáže, snoezelen, ad.) s akcentem na budování důvěry v sebe i v okolí. Je vhodné zapojovat rituál do péče o dítě minimálně 1x týdně. Tento program je následně předán dalším pečujícím k podpoře procesu přeměny neznámého na známé a bezpečné.

Pravidelnou podporou interakce dítěte s jednou vztahovou osobou výrazně snižujeme riziko deprivace dítěte a jiných nežádoucích fyziologických změn v mozku. Zároveň probíhá sociální rehabilitace a prevence dalšího traumatu. Důležité pro dítě je také zaznamenávat a tvořit pozitivní historii dítěte (fotografie z oslav narozenin, vánoc, výletů, vztahy s vrstevníky, okolí) a předávat v situaci přemístění dítěte zpátky do rodiny, do adoptivní péče, dlouhodobé pěstounské péče, příp. do následného zařízení.

Více si můžete přečíst a inspirovat na www.safrandetem.cz

Co dodat závěrem?

Vždy něco začíná a něco končí – to jsou hned dva důvody proč slavit!

Přání

Přeji Vám krásné prožití Vašich rituálů, mnoho síly ukončovat přežité a odvahy otevírat se novému!

 

 

Autorka článku:

Fotka_garant_Šárka FrancírkováŠárka Francírková
Průvodce na cestě k lepšímu porozumění sobě i druhým

www.vnitrnistabilita.cz
linkedinProfil na Kočinkportálu

 

Mohlo by se vám líbit...