VELKÝ PREZIDENTSKÝ ROZHOVOR

Položili jsme tři stejné otázky prezidentům všech profesních organizací koučů v České republice

Odpovídá
prezident ČAKO


VLADIMÍR DVOŘÁK

 

Prezident ČAKO, VLADIMÍR DVOŘÁK

 

NĚCO O ASOCIACI:

Česká asociace koučů funguje od roku 2004 a ke konci roku 2014 má 45 členů.

NĚCO O VLADIMÍROVI:

Profesionální usnadňovač změn, synergogický facilitátor, výtvarník a spisovatel, otec mnohopočetné rodiny

1. OTÁZKA
Vladimíre, jste ve funkci od začátku roku 2012. Co se Vám od té doby podařilo? Na co jste v uplynulém období svého fungování nejvíce hrdý?

Asociace prošla významnou změnou své orientace, kterou vyjadřují nové stanovy přijaté v roce 2013. Podle nich je ČAKO nezávislá nezisková organizace, sdružující členy, kteří se koučováním zabývají profesionálně nebo jsou v procesu přípravy na roli profesionálního kouče (externího či interního). Došlo i k upřesnění charakteristiky člena, kterým se může stát jakákoliv fyzická osoba, která se chce aktivně podílet na organizaci činnosti Asociace nebo se připravuje na získání akreditace dle Akreditačního řádu. Tím vznikl jasný profil, který nás i vhodně odlišuje od ostatních profesních organizací koučů a některým členům pak dává smysl být členy i jinde. My sdružujeme profesionály, kteří členstvím v ČAKO dávají najevo svou připravenost nechat svou odbornost pravidelně přezkoušet formou akreditace a trvale ji u sebe dál rozvíjet. Tato ochota nechat kvalitu své práce projít zkouškou a doložit ji naplněním ve světě uznávaných standardů dává nyní členství v ČAKO osobitý charakter.

Tohle nově upřesněné zaměření asociace je vlastně úplně jednoduché: máme za to, že koučink je uměním i řemeslem a ctíme, že každý kouč je individualitou a jeho přístup ke koučinku je jedinečný. Přesto by každý koučovací přístup měl splňovat jisté základní standardy a přezkoušení tohoto stavu zajišťují právě akreditace. Nehodnotí vás jako individualitu, ale ukazuje, jaké odborné vzdělání jste získali, jaké máte zkušenosti a nakolik umíte v praxi použít základní koučovací kompetence. Je současně vizitkou ve styku s okolním světem. Potenciálním zájemcům svou akreditací dáváte najevo určitou „známku kvality“, na kterou slyší zejména firemní prostředí. K jejímu získání je třeba prokazatelné vzdělání a zkušenosti v podobě doložitelně odkoučovaných hodin. Na nahrávce reálné práce ověřitelná znalost koučovacích kompetencí a schopnost je efektivně a kreativně používat. To ale vyžaduje určitou odvahu – předvést to, co umím, a nechat se hodnotit zkušenými kolegy z oboru.

V uplynulém roce se nám podařilo uvést do života koncepci pracovních skupin k jednotlivým oblastem života asociace, takže už to nejsou volené orgány Prezidium a Stavovská rada, které organizují náš vnitřní život, ale jednotliví členové angažující se v pracovních skupinách. Dřívější stav, kdy členové pasívně konzumovali nabízený „servis“ zajišťovaný několika málo nadšenci, tak definitivně patří minulosti. Tím se naplňuje moje vize, se kterou jsem přijal prezidentství, přetvořit ČAKO v organizaci žijící na principu „koučové sobě“. Vnímáme ji nyní jako místo vzájemného sdílení a obohacování, kde jsme proto, že se nám tam s těmito lidmi chce být.

2. OTÁZKA
Kde nebo v jaké fázi se podle vás nachází obor koučinku v České republice a jaké očekáváte změny v roce 2015?

Náš letošní průzkum trhu identifikoval nabídku okolo 4000 subjektů, kteří se své internetové prezentaci označují za kouče. Interpretujeme to tak, že je zde velký převis nabídky nad poptávkou. Přitom ve třech v ČR působících profesních organizacích koučů je organizováno okolo 300 koučů a standardy těchto renomovaných organizací se nechal prověřit a garantovat jen zlomek poskytovatelů koučování na českém trhu. Takže kdo si u nás kupuje koučování vybírá z kvalitativně velmi široké škály možností. Označovat své služby za koučování je už pár let v módě a tak mnoho jinak dobrých trenérů, školitelů, poradců či mentorů v rámci marketingu začalo používat toto označení v naději, že tak snáze získají klienty pro své služby. Výsledkem je zmatení na straně odběratelů, kteří si teď pod pojmem koučování představují leccos, a to je škoda pro všechny.

V příštím roce očekávám pokračování trendu využívání koučování v komerčních firmách, kde prostředky vložené do koučování jsou formou investice a druhé straně generují nárůsty efektivity těchto organizací. Tento typ odběratelů koučování je již dnes v převaze a jsem přesvědčen, že rok 2015 bude charakterizovat důraz na kvalitu koučovacích služeb s doložitelnými efekty. Objednavatelé budou vybírat podle referencí z reálně odvedené práce a požadovat výsledky v řádu měsíců.

3. OTÁZKA
Jaké má vaše asociace cíle na rok 2015?

Budeme dál rozvíjet všechny čtyři dlouhodobé cíle, které sledujeme:

  1. formou akreditací nastavovat laťku kvality práce koučů nebo programů k jejich vzdělávání
  2. formou etického kodexu prosazovat závazné etické standardy mezi svými členy
  3. formou workshopů pečovat o zvyšování odbornosti koučů a jejich vzájemnou supervizi
  4. formou konferencí propagovat koučování jako efektivní nástroj pro rozvoj organizace i jednotlivce

Toto pořadí vyjadřuje zároveň i prioritu, jakou daný cíl má.

VAŠE PŘÁNÍ ČESKÉMU KOUČOVÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Aby skutečně naplňovalo základní smysl své existence tedy pomáhalo konkrétním lidem, aby měli ve svém životě úspěch, zvyšovala se jejich sebedůvěra, rostl u nich respekt k jinakosti a vnímání širších souvislostí jejich existence. Sním o tom, že na každém z nás koučů bude skutečně vidět přesah koučovacího přístupu do našeho každodenního života. Aby být koučem nebyla jen role, ale hlavně specifický přístup k sobě, k druhým lidem a prostoru, ve kterém žije. Ať tedy všichni kultivujeme to „kdo jsme“, abychom mohli být inspirujícími osobnostmi pro druhé.

Mgr. Vladimír Josef Dvořák, AK

Prezident ČAKO, VLADIMÍR DVOŘÁK

 

Odpovídá
prezidentka ICF ČR


PAVLA ŽÁKOVSKÁ

 

Pavla Žákovská, prezident ICF CZECH

 

NĚCO O ASOCIACI:

Mezinárodní federace koučů ICF byla založena v roce 1995. Má více než 22.000 členů ve 121 zemích, z toho je 15.445 certifikovaných. Česká pobočka ICF byla založena v roce 2005 a k 1.12. 2014 má 75 členů, z nichž 46 má ICF certifikaci.

NĚCO O PAVLE:

Profesionální kouč, trenér a mentor působící v oboru téměř 20 let.
Matka tří úžasných dětí, majitelka dvou přítulných beaglů, milující tanec, jógu, přírodu a život ve všech jeho barvách.

1. OTÁZKA
Pavlo, jste ve funkci od května 2014. Co se Vám od té doby podařilo? Na co jste v uplynulém období svého fungování nejvíce hrdá?

Společně s novou Radou ICF ČR, která se mnou v květnu tohoto roku nastoupila do dvouletého funkčního období, máme za sebou osm měsíců velmi intenzivní práce, která již přináší první výsledky. Ještě v květnu, v týdnu 19. – 25. 5., proběhl tzv. „International Coaching Week“, v rámci kterého řada našich členů z Prahy i regionů poskytovala zdarma koučovací sezení a šířila povědomí o koučování na dalších prezentacích a besedách.

Úspěšně také rozvíjíme projekt tzv. „ICF koučovacích zón“, který je dítětem předchozí Rady, vedené Lenkou Zelingerovou. Jako partner nebo odborný garant významných konferencí, veletrhů, či dalších akcí, ICF ČR nabízí účastníkům v rámci své ICF koučovací zóny možnost využít zdarma 30 minutová koučovací sezení s ICF profesionálním koučem. Tato nabídka bývá na všech akcích 100% využita, dokonce poptávka velmi často převyšuje kapacitní možnosti přítomných koučů. Od května byla ICF ČR partnerem 4 takových akcí. Jednou z nich byla např. koučovací zóna na prestižní konferenci TEDxPrague v červnu tohoto roku, kde 8 koučů během jednoho dne umožnilo „ochutnat“ profesionální koučování celkem 101 klientům.

Jsme hrdí na to, že myšlenka ICF koučovacích zón, která se zrodila v České republice, se úspěšně šíří do celého světa. Letos na podzim byla již využita na celoevropské úrovni v rámci HR Expo v Německu a před několika dny byla též zahrnuta do celosvětového inspirativního přehledu 5 „Best Practices“ poboček ICF – „Pro Bono Coaching Guide“, a to dokonce na prvním místě.

Podařilo se nám také získat akreditaci CCEu (Continuing Coaching Education units) pro setkání „SIG“ (Special Interest Group), které ICF ČR pořádá každé třetí úterý v měsíci nejen pro své členy, ale i pro všechny zájemce o profesionální koučování. Tyto CCEu jsou důležité pro ty, kterým se blíží termín obnovování jejich certifikace. Požadavek získání 40 CCEu během tříletého období teď bude možné splnit daleko snadněji zejména pro ty, které brzdil nedostatek příležitostí realizovaných v češtině. Za každou návštěvu „SIGu“ získávají zájemci od září tohoto roku 2 CCEu, což umožňuje nasbírat až 20 CCEu ročně.

2. OTÁZKA
Kde nebo v jaké fázi se podle vás nachází obor koučinku v České republice a jaké očekáváte změny v roce 2015?

Dle mého názoru je koučink jako obor stále ve fázi růstu, přičemž se postupně začíná prosazovat orientace na doložitelnou profesionalitu, případně i dosaženou certifikaci koučů a příslušnost k profesní organizaci. Zvláště firmy již tento trend potvrzují čím dál častěji.

3. OTÁZKA
Jaké má vaše asociace cíle na rok 2015?

V příštím roce zejména v souvislosti s 20. výročím založení ICF Global a 10. výročím působení ICF v České republice plánujeme a již i připravujeme celou řadu akcí a aktivit. Našim cílem je stále více šířit povědomí nejen o organizaci ICF, potažmo ICF ČR, jejích certifikacích a akreditacích, ale zejména o profesionálním koučování, jeho přínosu a širokých možnostech využití.

VAŠE PŘÁNÍ ČESKÉMU KOUČOVÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Co nejvíce profesionálních koučů, pro které je samozřejmostí dodržovat etická pravidla této profese a celkové zvýšení povědomí společnosti a trhu o tom, co profesionální koučování je a co není

PaedDr. Pavla Žákovská, PCC

International Coach Federation

 

Odpovídá
prezident EMCC ČR


ROMAN CHUDOBA

 

Prezident EMCC ČR, ROMAN CHUDOBA

 

NĚCO O ASOCIACI:

Evropská rada pro mentoring, EMC (European Mentoring Counci), byla založena v roce 1992. V roce 2002 přibylo C do názvu, tedy k mentorování přibylo i koučování. EMCC má v 27 zemích více jak 5 000 členů. V ČR bylo sdružení založeno v roce 2006 a ke konci roku 2014 má 50 individuálních členů a 4 členské organizace.

NĚCO O ROMANOVI:

S koučinkem se poprvé setkal v roce 1998, kdy mu byl věnován jeden zhruba tříhodinový modul v rámci školení vůdčích dovedností. Tehdy jej pokládal za postradatelnou bižuterii. Dnes má v tomto oboru vysokoškolské vzdělání, pravidelné supervize a je zdrojem převážné části jeho příjmů.

1. OTÁZKA
Romane, jste ve funkci od roku 2009. Co se Vám od té doby podařilo? Na co jste v uplynulém období svého fungování nejvíce hrdý?

Určitě můžeme být velmi hrdí na sice pomalý, ale neustále rostoucí zájem o aktivity našeho sdružení. Od září do června pořádáme každý poslední čtvrtek v měsíci tematický klubový večer. Máme jich tak za sebou více jak 60 a návštěvnost se dnes běžné pohybuje mezi 20 až 50 účastníky. Velmi pozitivního ohlasu se dostalo námi organizované první konferenci v říjnu letošního roku na téma stávající koučovací praxe v českých firmách. Vedle zahraničních přednášejících, kteří nabídli svou perspektivu pro inspiraci, nás velmi mile překvapila otevřenost a konkrétnost námětů zástupců českých firem a organizací. Konference se zúčastnilo téměř 150 návštěvníků. EMCC sdružuje nejen kouče, ale i příjemce a zadavatele koučování a zástupce akademické sféry. Základním principem je inkluzivita nejrůznějších pojetí a přístupů. Vstřícnost a respekt vůči klientům koučování přenášíme i do vztahů se všemi zájemci a zájmovými skupinami. Proto také vítáme a aktivně se zapojujeme v rámci společné etické platformy profesních organizací koučů EPPOK, v jejímž rámci spolupracuje ICF, ČAKO a EMCC Czech Republic. S myšlenkou přišla před třemi lety za ICF Marta Anna Petrášová a od té doby se setkáváme a třikrát do roka připravujeme workshopy zaměřené na etické aspekty koučování. Přestože EMCC Czech Republic je poměrně malá organizace jsme hrdi, že díky práci našich dobrovolníků na mezinárodní úrovni, mámě velmi dobrou reputaci na celoevropské úrovni a hrajeme silnou úlohu při rozvoji celého EMCC.

2. OTÁZKA
Kde nebo v jaké fázi se podle Vás nachází obor koučinku v České republice a jaké očekáváte změny v roce 2015?

V současné době u nás není k dispozici ucelenější průzkum, který by nám dal nahlédnout z hlediska kvantity a kvality na oblast koučování a mentorování. Nebo alespoň o něm nevím. Proto jakékoli závěry jsou spíše pocitem nebo subjektivním názorem. Já se domnívám, že rychle roste povědomí o tomto oboru napříč společností. Od článků v life-style magazínech, přílohách novin, přes zmínky v televizních seriálech až po nabídky odborného výcviku, supervize a poradenství. Tak, jak roste nabídka služeb co do rozsahu a kvality, roste i zkušenost na straně poptávajících. Velmi vítanou roli na tomto poli sehrávají nadnárodní společnosti, které do České republiky přenášejí osvědčené způsoby využívání těchto služeb. Myslím, že u nás dnes můžeme nalézt se světem srovnatelný standard jak na straně nabídky, tak poptávky. Jakkoli toto hledání může vyžadovat o něco větší úsilí než v zemích s vyspělou ekonomikou. Profesionální pojetí koučování a mentorování má co nabídnout a užitečnost této nabídky časem a nároky doby poroste.

3. OTÁZKA
Jaké má vaše asociace cíle na rok 2015?

EMCC je profesní organizace pro profesionály v oblastech mentorování a koučování. Hlavním smyslem je podpora těmto profesionálům a celková profesionalizace oboru. Proto vyvinula akreditační schéma pro mentory a kouče, supervizory a poskytovatele vzdělávání, které je založeno na výzkumem doložených kompetencích. Toto akreditační schéma těží z evropské akademické tradice a respektuje kulturní a historické odlišnosti různých zemí. Rádi bychom rozšířili povědomí a pochopení přínosů akreditace pro všechny zúčastněné strany a zvýšili počet akreditovaných profesionálů a poskytovatelů vzdělání v České republice.

Vedle podpory profesionálního pojetí koučování a mentorování bychom též rádi podpořili rozvoj společnosti prostřednictvím solidární nabídky služeb. Tedy nabídky služby členů naší organizace vybraným skupinám, jejichž příslušníci by z nich mohli mít užitek, ale nemohou si je ekonomicky dovolit.

VAŠE PŘÁNÍ ČESKÉMU KOUČOVÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Já bych přání českému koučování zaměřil hlavně na jeho příjemce – klienty. Koučování je zde pro ně a kvůli nim. A já bych jim přál, aby jejich zkušenost s koučinkem byla inspirativní, osvěžující i náročná zároveň, aby tak snadněji dokázali prožívat svůj život naplno, ve větším klidu a byli hrdí na odkaz, který vytvářejí.

Ing. Roman Chudoba, MSc.

European Mentoring & Coaching Council

 

Odpovídá
prezidentka AIK


JANA MYNÁŘOVÁ

 

Jana Mynářová, prezidentka AIK

 

NĚCO O ASOCIACI:

Asociace integrativních koučů funguje od října 2012 a ke konci roku 2014 má 22 členů.

NĚCO O JANĚ:

Zanícená fanynka koučování a osobního rozvoje, psycholožka, překladatelka a matka syna Erika.

1. OTÁZKA
Jano, jste ve funkci od 4. prosince 2014. Co se Vám od té doby podařilo? Na co jste v uplynulém období svého fungování nejvíce hrdá?

Ve funkci výkonné ředitelky Asociace integrativních koučů jsem velmi krátce, proto mohu hodnotit spíše své aktivity v rámci asociace, které jsem realizovala ještě před zvolením, a které vedly k tomu, že jsem mohla kolegyně a kolegy požádat o důvěru. Iniciovala jsem diskuzi o našich cílech a vizi pro další volební období, která vedla k větší soudržnosti a participaci našich členů na dění v organizaci. Společně jsme si „prožili“ a vytvořili vizi, kterou jsme pojmenovali „Lidé lidmi“. V těchto dvou slovech se skrývá naše poslání náš Příběh. Je to jednoduché pojmenování toho, proč tady jsme nejen ve smyslu asociace jako instituce, ale vyjadřuje individuální přesvědčení našich členů. Chceme šířit respekt k lidství, být užiteční v práci s druhými při naplňování jejich potenciálu a přispět k tomu, aby se koučink stal běžnou součástí komunikace mezi nejširšími vrstvami společnosti. To vše díky vysoké profesionalitě, partnerskému přístupu a kvalitě našich služeb. Svou originalitu spatřujeme především v tom, že propagujeme myšlenku integrace koučinkových směrů.

Díky hlubší diskuzi uvnitř naší organizace jsme si uvědomili i to, co nás všechny spojuje, a tím je potřeba sdílení svých zkušeností, dovedností a vzájemná inspirace. Převážnou část našich členů v této chvíli tvoří absolventi výcviku Integrativní kouč (203 výcvikových hodin dle standardů ICF, akreditován MŠMT). Vždy první čtvrtek v měsíci pořádáme společná pracovní setkání, kde je prostor pro přátelské i pracovní kontakty, ze kterých pak čerpáme energii i nové podněty do další práce. Od ostatních organizací nás odlišuje právě hlubší úroveň vzájemných vztahů, které se vytvářely již během výcviku, a které přetrvávají i nadále. Ačkoliv jsme na začátku byli platformou právě pro absolventy výcviku, otevřeli jsme se i koučům, kteří mají doklad o absolvování koučovacího výcviku a projdou přijímacím procesem. Tím zaručujeme vysokou odbornou kvalitu našich členů.

2. OTÁZKA
Kde nebo v jaké fázi se podle vás nachází obor koučinku v České republice a jaké očekáváte změny v roce 2015?

Podle mého názoru je stále aktuální diskuze o hranici koučování a psychoterapie. Vnímám to jako velmi živé téma hlavně v odborných kruzích. Pro potenciální klienty je naopak aktuální téma hranice koučinku a poradenství. Máme zájem na tom, abychom společně s dalšími asociacemi prosazovali jednotnou definici koučinku za účelem jednoznačnějšího porozumění tomu, co koučink je a co není.

Rádi bychom prostřednictvím osvěty i své každodenní pracovní činnosti přispěli k tomu, aby i koncovému uživateli našich služeb byl jasný rozdíl mezi koučinkem a jinými formami odborné pomoci. Větší informovanost klientů povede k jejich realističtějším očekáváním a k snadnější dohodě o tom, kde se setkává naše nabídka s poptávkou klienta.

3. OTÁZKA
Jaké má vaše asociace cíle na rok 2015?

Naším cílem je propagace činnosti AIK v cílových skupinách, které jsme si definovali. Vytvořila jsem projekt veřejně prospěšné činnosti, kdy naši koučové budou koučovat mladé nezaměstnané, kteří potřebují nastartovat svou kariéru a na koučink by z finančních důvodů nedosáhli. Dále hledáme partnery mezi vysokými školami, kterým nabízíme výuku koučinku jako volitelného předmětu. Rádi bychom podchytili zájem mladé generace a v souladu s naší vizí šířili myšlenku koučovacího přístupu do profesí, které souvisí s prací s lidmi (učitelé, sociální pracovníci, zdravotnictví, management, apod.). Jako mladá dynamicky se rozvíjející organizace s centrem působení na Moravě jsme otevřeni spolupráci i s ostatními koučinkovými asociacemi.

VAŠE PŘÁNÍ ČESKÉMU KOUČOVÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Aby koučink získal ve společnosti prestiž, kterou si zaslouží. O to se všichni musíme postarat kvalitou našich služeb. Důvěra a dobré jméno se totiž obtížně získává, ale lehce ztrácí …

Mgr. Jana Mynářová, ACC

ASOCIACE INTEGRATIVNÍCH KOUČŮ

 

Rozhovor pro vás připravili:

já1 (2)   Fotka_garant_Dana KodešováPavel Wieser_ nové foto 1.jpg

 

 

 

Šárka Jurečková, Dana Kodešová a Pavel Wieser