Výhody a úskalí interního koučování ve firmách

Obrázek firemní koučPřed několika lety jsem byla postavena před rozhodnutí. Nastoupila jsem do firmy, kde byl rozběhnut program na rozvoj talentů a mým úkolem bylo pro tento program oslovit interní kouče/mentory, kteří budou ochotni v několika hodinách měsíčně předat své zkušenosti a rozvíjet potenciál talentovaných zaměstanců. Standardní praxí v předchozích ročnících bylo oslovovat manažery oddělení, ale protože jsem po svém předchůdci nenalezla žádné postupy ani kritéria výběru, pojala jsem tento úkol poněkud komplexněji.

Seznámení s koučováním a rozhodnutí

V prvé řadě jsem se chtěla blíže seznámit s koučováním jako takovým, protože jsem s tímto stylem vedení z minulosti neměla žádné zkušenosti. Čím více jsem ale o koučování věděla, tím bylo zřejmější, že předchozí firemní praxe není zcela vyhovující. Prvním úskalím byla terminologie, protože pod zavedeným pojmem koučování každý rozumněl něco jiného. Většina kolegů si pod pojmem představila konzultaci na určité téma, někteří koučováním rozuměli pravidelné rozhovory na různá specifická až technická témata mezi (firemně) starším a zkušenějším kolegou a „žákem“, někdo koučování pojímal vysloveně lektorsky. Jednotícím prvkem pak bylo, že žádný z pravidelně oslovovaných manažerů neprošel formálním vzděláváním v tomto směru, interně či externě.

Nyní se dostáváme k výše zmíněnému rozhodnutí. Abych všem účastníkům talentového programu poskytla srovnatelné podmínky pro rozvoj jejich kompetencí, mohla jsem oslovit externí kouče. Po setkání s představiteli několika firem, které se sdružováním koučů zabývají, jsem pochopila, že ani na trhu nenacházím jednotící přístup a že další možnou volbou je oslovit vedení firmy s možností proškolit vedoucí zaměstnace v koučovacích přístupech. Tato varianta dokonce poskytovala hned dvě výhody: zajímavou možnost rozvoje vedoucích pracovníků a zároveň formálně vzdělané, certifikované kouče, kteří mohou poskytovat „služby“ i nad rámec svých týmů. Pokud stojíte před podobným rozhodnutím jako já před 3 lety, tento text Vám může poskytnout odpověď na otázku jaké výhody a úskalí má takováto investice pro firmu.

Jak je již zřejmé, zvolila jsem variantu certifikace vedoucích pracovníků, které jsem zařadila do ročního komplexního programu, jehož výstupem byla mezinárodně uznávaná certifikace účastníků (např. European Mentoring & Coaching Council a International Coach Federation), především však ucelená představa o používání koučovacích technik a kompetencí kouče. S kolegy jsem se před započetím programu neformálně dohodla, že v průběhu a po ukončení se budou koučování nad rámec své práce s týmem věnovat alespoň 2 hodiny měsíčně. Výcviku jsem se sama účastnila a již po absolvování prvního modulu a seznámení se s prvními koučovacími technikami jsem se vrhla do koučovacího procesu, mohu tedy hodnotit jednak zkušenosti s organizováním interního koučování, jednak zkušenosti interního kouče.

Výhody interních koučů

Pokud bych měla hodnotit výhody vytvoření skupiny interních koučů, tak kromě těch zřejmých, jakými jsou snížené náklady a již výše zmíněné rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků (které tito pracovníci nevyužívají pouze v rámci koučovacích hodin, ale také při každodenní práci se svými týmy apod.), mohu zmínit například snadnou organizaci koučovacích hodin, jednotící terminologii, kterou firma rozumí koučovací proces, usnadněný výběr kouče na základě předchozích interakcí, vysoké profesionální standardy které jsou zaručeny formálním vzděláním koučů i jejich další supervizí, která je organizována firmou. Při druhém kole certifikací vedoucích pracovníků vystupovaly do popředí i přidružené benefity ve formě změny jednání manažerů, kteří koučovací přístupy používali ve většině ostatních interakcí, nejen z pozice kouče či manažera týmu, ale také v interakcích s kolegy. Všichni známe a používáme přísloví “Ryba smrdí od hlavy”, stejně platné ale málo používané je však i perské přísloví které říká, že “Ryba roste od hlavy”. Nečekaný dopad vytvoření skupiny interních koučů byla tedy i částečná proměna kultury firmy.

Není to zadarmo

Samozřejmě tento proces netrvá týden, ani měsíc, a není zadarmo. Aby došlo ke změně firemní kultury a skutečnému využívání koučovacích kompetencí certifikovanými pracovníky, je třeba vytvořit vhodné prostředí, které bude podobné změny podporovat. V prvé řadě je nutné, aby vedoucí pracovníci sami vnímali výhody takovéhoto přístupu a i vedení firmy certifikační proces a supervizi podporovalo a podněcovalo. Další strategií, která se vyplatila v naší firmě, bylo pravidelné organizování supervizí a další práce s certifikovanými pracovníky, ať již interně, či s pomocí našeho partnera. Koučování je součástí několika firemních rozvojových programů, což mimo jiné znamená, že certifikovaní pracovníci měli možnost již v prvních fázích formální poznatky aplikovat v praxi. Byl stanoven a zveřejněn interní etický kodex, který dává koučování jednotící rámec a zároveň hraje důležitou roli v budování důvěry mezi koučem a koučovaným. Zároveň firma svou důvěru a otevřenost v koučování projevila vytvořením dedikovaného prostoru, který může poslužit k samostudiu nebo právě koučovacím hodinám. Prostor je vybaven motivačními plakáty, pohodlným nábytkem, k dispozici jsou koučovací karty i další prostředky ,které mohou podpořit hravost v koučovacích přístupech.

Úskalí při využívání interních koučů

Každy líc má svůj rub, a tak samozřejmě i využívání interních koučů přináší určitá úskalí, která je třeba brát v potaz. Stejně jako fakt, že interní kouč snadněji navazuje kontakt s koučovaným díky předchozím interakcím platí, že znalost firemního prostředí může v některých situacích vztahu mezi koučem a koučovaným spíše překážet. Jedná se především o situace, kdy koučovaný ani kouč nemohou využívat jakési intimity, která je typická pro standardní koučovací proces. Pokud koučovaný hovoří o kolegovi nebo situaci, ve většině případů je naprosto zřejmé, o kterém konkrétním člověku je řeč. Interní kouč nemůže být zcela objektivní, firemní prostředí a lidi, kteří pro firmu pracují, nějakým způsobem vnímá a hodnotí, k některým může mít i emočně zabarvený vztah. Pro interního kouče je tedy mnohem náročnější se tzv. “vyprázdnit” a na diskutované problémy se dívat nestranně a nehodnotit. Další výzvou, které interní kouč čelí, je nepřetržitá interakce s koučovaným i mimo dohodnuté koučovací hodiny. Jedná se o setkání na pracovních jednáních, ale například i u automatu s kávou, na chodbě, na obědě, na toaletě… Tato interakce může na jednu stranu pomáhat při zpětné vazbě, na druhou stranu tak kouč nemůže nikdy zcela vystoupit ze své role, což může být dost náročné.

Vřele doporučuji

Pokud je Vaše firma připravena investovat do certifikačního procesu, a to nejen položku v rozpočtu, ale především čas a podporu prostředí, mohu vytvoření skupiny interních koučů vřele doporučit. Je ale třeba mít na zřeteli všechna pro a proti takovéhoto přístupu a pravidelně investovat čas a energii, protože v momentě, kdy se o svou skupinu interních koučů přestane firma starat, poskytovat jim příležitosti a další vzdělávání, marní tím předchozí investice.

The following two tabs change content below.
Markéta Kolačkovská

Aktuální články od: Markéta Kolačkovská (více)

Mohlo by se vám líbit...